ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 

 

Εισαγωγή:

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ««ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία έχει στην κατοχή της το εμπορικό σήμα BASEHIT , στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο  Γαλάτσι Αττικής (οδός Πανός αριθμ. 28), με ΑΦΜ 099821233 της ΔΟΥ ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητάς της, φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ), την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»)  καθ΄ όσον τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας αυτών. 

 

Ορισμοί: 

 

• Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά φυσικά πρόσωπα («υποκείμενο των δεδομένων»), η ταυτότητα των οποίων προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα ή έμμεσα, όπως για παράδειγμα το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, ή χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,  περιλαμβανομένης και της εικόνας αυτού. 

• Με τον όρο «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση, κάθε άλλης μορφής διάθεση, ο συσχετισμός ή συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή προσωπικών δεδομένων, είτε αυτά ευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικό αρχείο) είτε σε έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο).

• «Ειδικές κατηγορίες δεδομένων (Ευαίσθητα δεδομένα)», είναι τα δεδομένα που αφορούν και αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα και βιομετρικά δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων γίνεται με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, καθώς και τα δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. 

• «Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

• «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μόνο ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·  όπως εν προκειμένω, θεωρείται η Εταιρεία. 

• «Εκτελών την επεξεργασία» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου επεξεργασίας. «Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

• «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

• «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

• «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

• «Κατάρτιση προφίλ» είναι οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση/πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις ενός φυσικού προσώπου.

• «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συμμορφούμενη απολύτως προς τις επιταγές του νομικού πλαισίου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, δεσμεύεται να διασφαλίσει όλα τα προσωπικά δεδομένα, που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, καθώς και να τα αποθηκεύει με ασφάλεια.

Η παρούσα δήλωση πολιτικής απορρήτου της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» σκοπό έχει να σας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

 


1. Σκοπός

Στο πλαίσιο προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων, όπως και για τα Cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

 

 

2. Συλλογή Δεδομένων 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω είτε της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας παραγγελίας μας, είτε της εγγραφής σας στο Newsletter ή μέσω του τηλεφώνου ή του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, ή με όποιον τυχόν άλλο τρόπο μας αποστέλλετε τα δεδομένα σας.

 


3. Δεδομένα που συλλέγουμε

Α)Εφόσον επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της BASEHIT χωρίς να εγγραφείτε ή προχωρήσετε στην παραγγελία σας ως επισκέπτης, συλλέγονται δεδομένα από την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα, τα οποία, προκειμένου να υπάρχει πάντοτε συμμόρφωση με την Αρχή Επεξεργασίας Δεδομένων, είναι τα ελάχιστα και είναι τα παρακάτω:

• Δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικά συστήματα, έκδοση λειτουργίας συσκευής ή άλλα αναγνωριστικά αυτής.

• Στοιχεία σύνδεσης: ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, ΙP Address (διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου) και άλλα στοιχεία σχετικά με το πρωτόκολλο σύνδεσης

Β) Στην περίπτωση που επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό Χρήστη στον ιστότοπο μας www.basehit.gr, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν ασφαλή διακομιστή. Σας ζητείται να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας, το email σας, τα στοιχεία χρέωσης, τη διεύθυνση αποστολής και τον κωδικό πρόσβασής σας, για να έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. Η BASEHIT δεν έχει πρόσβαση και δεν γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας, μιας και η αποθήκευση του στο σύστημά μας γίνεται κρυπτογραφημένα. Αποθηκεύουμε τη διεύθυνση χρέωσης και αποστολής σας, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτές τις πληροφορίες στις επόμενες αγορές.

Γ) Τέλος, επιλέγοντας να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία προϊόντων μας, τότε θα πρέπει να καταχωρήσετε επιπλέον προσωπικά σας στοιχεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας. Τα υποχρεωτικά στοιχεία για κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμό σας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και το παραστατικό  που επιθυμείτε (απόδειξη, τιμολόγιο). Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου συλλέγονται επιπλέον στοιχεία, που είναι απαιτούμενα για την έκδοση αυτού, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα κ.τ.λ.  

 

3.1 Δεδομένα για την εξατομίκευση των υπηρεσιών μας

Για να μπορέσουμε να κάνουμε την εμπειρία των αγορών σας και την εξυπηρέτησή σας, όσο το δυνατόν καλύτερη κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο www.basehit.gr, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες σας ή τη χρήση των προς εσάς υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να εξατομικεύσουμε τις Υπηρεσίες Ιστού και να σας προτείνουμε προϊόντα (προτεινόμενα) που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της συνολικής εμπειρίας πλοήγησης σας στον ιστότοπο www.basehit.gr, η οποία πραγματοποιείται με τους ακόλουθους για παράδειγμα τρόπους:

  • Συλλέγοντας δεδομένα από τα είδη που τοποθετούνται στο καλάθι σας: Εάν έχετε τοποθετήσει προϊόντα στο καλάθι αγορών σας και δεν έχετε προχωρήσει με την διαδικασία αγοράς, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα email εγκαταλειμμένου καλαθιού, το οποίο να σας ενημερώνει ότι τα προϊόντα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα. Επίσης, όπως κατωτέρω αναλύεται (άρθρο 3.4), υπάρχει η πιθανότητα, με βάση προηγούμενες επισκέψεις ή και αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να σας στείλουμε επιλογές προϊόντων που να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας. 
  • Συλλέγοντας και αποθηκεύοντας δεδομένα σχετικά με το ιστορικό και τη συμπεριφορά των αγορών σας στον ιστότοπο www.basehit.gr, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωση και στα δεδομένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και σε εκτός σύνδεσης «Υπηρεσίες» στο CRM, σε μια πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων (κατωτέρω άρθρο 4) για να βελτιστοποιήσουμε την αγοραστική σας εμπειρία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επιπλέον, υπάρχει η περίπτωση να αποθηκεύουμε δεδομένα που λαμβάνονται από άλλα μέρη (συμπεριλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) στην πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων μας. Ο σκοπός μας είναι να αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να στοχεύσουμε ένα συγκεκριμένο κοινό, για να αντιστοιχίσουμε τα δεδομένα σας με πελάτες που έχουν παρόμοιο προφίλ, να συνδέσουμε συσκευές που χρησιμοποιείτε, να σας δείξουμε στοχευμένες διαφημίσεις και προσφορές και να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο ή να στείλουμε προϊόντα σε εσάς που αγοράζετε εκτός σύνδεσης.

 

3.2 Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή στο: www.basehit.gr   

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.basehit.gr. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους.  Έχουμε εφαρμόσει εύλογα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης Secure Socket Layer (SSL) και άλλων εργαλείων για την προστασία όλων των προσωπικών σας δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε μέσω των «Υπηρεσιών» Ιστού μας. Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία μέτρων για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Ωστόσο, το διαδίκτυο είναι ένα ανοιχτό σύστημα και η «εταιρεία» δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε δεν θα υποκλαπούν από άλλους. Όλοι οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και οι συνεργάτες που εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας τέτοιων προσωπικών δεδομένων. Επίσης, κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα τα στοιχεία της προστατεύονται με τη μέθοδο της κρυπτογράφησης και καταχωρούνται απευθείας στα ασφαλή τραπεζικά  συστήματα .Τα στοιχεία αυτά παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανένα τρίτο άτομο.

 

3.3 Βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών Μάρκετινγκ και Ιστού

Τα δεδομένα και τα σχόλια που συλλέγουμε σχετικά με τη χρήση των «Υπηρεσιών» του Ιστού μας www.basehit.gr βοηθούν να αναπτύξουμε τις υπηρεσίες μας, να τις βελτιώσουμε και να τις προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας.

 

3.4 Τι χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα.

Θα σας ενημερώσουμε και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τυχόν αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ σας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα προηγούμενων αγορών ή/και δεδομένα περιήγησής σας για να προτείνουμε προϊόντα που ταιριάζουν με τις προηγούμενες αγορές σας. Λαμβάνοντας τη συγκατάθεσή σας, είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, τόσο στη διαφήμιση, όσο και στις Υπηρεσίες Ιστού μας.

Ακόμη, μέσω της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε τη δυνατότητα να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα, προσφορές και άλλες προωθητικές ενέργειες στέλνοντάς σας Newsletter, ή με κάποιο άλλο μέσο (π.χ. μήνυμα Viber, SMS ). Εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας χρησιμοποιώντας το σχετικό κουμπί εξαίρεσης ( Unsubscribe ) στο ενημερωτικό δελτίο ή να στείλετε ένα email στη διεύθυνση  eshop@basehit.gr ζητώντας την εξαίρεση σας από την λίστα της συγκεκριμένης επικοινωνίας.

 

3.5 Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή εκμισθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος/οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή από το Νόμο οριζόμενα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, ως κατωτέρω, στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες με τη δική μας εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών, καθώς και των προϊόντων & υπηρεσιών μας. Περαιτέρω, για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης, όπως μεταφορικές εταιρείες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Ακόμη, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπο μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία αυτού.

Επιδιώκουμε κάθε στιγμή να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες, για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επιπλέον, καταρτίζουμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς συνεργάτες, οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων, που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τους διαβιβάστηκαν.

Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε ορισμένα ή σε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά τον τρόπο που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών και ενδέχεται να χρησιμοποιούν Cookies ή άλλη τεχνολογία αυτόματης συλλογής για λογαριασμό μας. Εξυπακούεται, ως προαναφέρθηκε, ότι οι πάροχοι αυτοί περιορίζονται μέσω συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων, στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Περαιτέρω, οι Υπηρεσίες Ιστού μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες στους ιστότοπους τους. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν μπορεί να εγγυηθεί το περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων ιστότοπων τρίτων και δεν αποδέχεται την ευθύνη για αυτούς. Σας συνιστούμε να διαβάζετε κάθε φορά τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

 

 

4. Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων


Όπως αναφέρεται παραπάνω, χρησιμοποιούμε μια πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων που μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και να τα συνδυάζουμε με δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτα μέρη. Οι πηγές από τις οποίες συλλέγουμε δεδομένα αλλάζουν τακτικά. Εάν θέλετε να μάθετε ποιες πηγές χρησιμοποιούμε αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας email στο: eshop@basehit.gr.

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλες εταιρείες που βοηθούν στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, προκειμένου να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα παρέχουμε σε αυτές τις εταιρείες μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους και δεν θα επιτρέψουμε την χρήση των πληροφοριών αυτών για άλλους σκοπούς. 

 

 

5. Πολιτική Cookies

 

H Πολιτική Cookies της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Δήλωσής μας περί Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. 

Χρησιμοποιούμε τα Cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας σε αυτή. Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας, επιθυμούμε να χρησιμοποιούμε πρόσθετα Cookies, τα οποία θα μας βοηθήσουν και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον ιστότοπο και να μετρήσουν την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο μας από πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουμε να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα Cookies που εμείς χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που τυχόν σας ενδιαφέρουν.

 

5.1 Τι είναι τα Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα: www.basehit.gr. Τα Cookies μάς βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας μας, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου της, την προσαρμογή της στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών της, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Συσχετίζοντας τους αριθμούς ταυτοποίησης στα Cookies με άλλες πληροφορίες σας, για παράδειγμα όταν πραγματοποιείται Log-in στην ιστοσελίδα, γνωρίζουμε ότι οι πληροφορίες των Cookies αφορούν εσάς.  

Κανένα αρχείο Cookies από αυτά που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε    την εμπειρία σας και την ποιότητα των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Αυτή η χρήση των Cookies περιλαμβάνει την παρακολούθηση του περιεχομένου του καλαθιού αγορών, σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στην ιστοσελίδα μας, εντοπίζοντας πώς περιηγείστε στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του τι επιλέγετε, καθώς επίσης και από ποια ιστοσελίδα οδηγηθήκατε στη δική μας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα Cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του Browser που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω της ιστοσελίδας μας.

Στην ιστοσελίδα www.basehit.gr  χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες Cookies :

Α) Στιγμιαία Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο διαδικτυακό μας τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν.

Β) Αποθηκευμένα Cookies που παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Παράδειγμα τα Cookies που είναι απαραίτητα για την εκ μέρους μας παροχή Υπηρεσιών προς εσάς Cookies που απομνημονεύουν προϊόντα που αποθηκεύονται στο καλάθι σας και τα οποία παραμένουν στη μνήμη για 7 περίπου ημέρες), ή Cookies που καταγράφουν τις συμπεριφορές σας μέσα στο διαδικτυακό τόπο, όπως τις επιλογές σας, τα δημογραφικά σας στοιχεία, τα προϊόντα που επισκέπτεστε, και άλλα στοιχεία που συμβάλλον στη δημιουργία ενός ανώνυμου προφίλ χρήστη.

Γ) Cookies Τρίτων, όπως τα Google Analytics, που δύνανται να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μέσω του διαδικτυακού μας τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Τik-Τok, Facebook, YouTube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική Cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά ξεχωριστά. Συνιστούμε να διαβάζετε κάθε φορά τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοσελίδων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

Δ) Απαραίτητα Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Η αποδοχή τους εξασφαλίζει την βέλτιστη online εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του και συνεπώς συνιστάται η καθολική αποδοχή τους.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, θεωρούμε ότι συναινείτε με τις ρυθμίσεις των Cookies και συμφωνείτε ότι αντιλαμβάνεστε την σχετική πολιτική μας . Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο περιορισμός στην χρήση των Cookies θα επηρεάσει την εμπειρία σας ως χρήστη και μπορεί να σας αποτρέψει από τη χρήση μέρους της ιστοσελίδας μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο https://www.aboutcookies.org/ 

 

 

6. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας 

 

Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη τελευταία μας συναλλαγή.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.  

Ειδικές περιπτώσεις διαφοροποιήσεων:


6.1 Αλληλογραφία και έρευνες

Όταν κάνετε μια ερώτηση ή επικοινωνείτε μαζί σας μέσω email ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας  μας, διατηρούμε τα στοιχεία σας για 24 μήνες μετά την πέρας επίλυσης της ερώτησής σας.

 

6.2 Πληροφορίες εγγραφής χρήστη

Διατηρούμε τις πληροφορίες που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφτείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο μέχρι να διαγραφείτε ή να αποφασίσουμε να ακυρώσουμε την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μας, όποιο συμβεί πρώτο.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ενδέχεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για περισσότερο από όσο χρειάζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Τους σκοπούς και τη χρήση των πληροφοριών σας, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον (όπως εάν είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες για να συνεχίσουμε σας εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει συμφωνίας μαζί σας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο μέλλον).

• Εάν έχουμε οποιαδήποτε νομική υποχρέωση να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας (όπως τυχόν υποχρεώσεις τήρησης αρχείων που επιβάλλονται από τη σχετική νομοθεσία ή κανονισμούς).

• Εάν έχουμε νομική βάση για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας (όπως η συγκατάθεσή σας).

 

 

7. Πού υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας

 

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων σας. 

 

 

8. Διαδικτυακή Διαφήμιση

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας μπορεί να συμμετέχει σε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Όπως περιγράφεται παραπάνω, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα, σχετικά με τον τρόπο που περιηγείστε σε ιστότοπους, χρησιμοποιείτε εφαρμογές και ψωνίζετε, ώστε  να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως πελάτες, να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας και να σας παρέχουμε επικοινωνίες και προωθήσεις από εμάς ή άλλους. Ο στόχος της διαφήμισης, βάσει ενδιαφέροντος, είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οι διαφημιστικοί συνεργάτες της να σας εμφανίζουν διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Μπορείτε να περιορίσετε τη δυνατότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των συνεργατών μας να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για αυτούς τους σκοπούς. 

Για να εξαιρεθείτε επιτυχώς, πρέπει να έχετε ενεργοποιημένα τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη ότι, εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε, μπορείτε να συνεχίσετε να βλέπετε διαφημίσεις στους ιστότοπους μας και να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς, αλλά αυτές οι διαφημίσεις και οι επικοινωνίες δεν θα βασίζονται στον τρόπο με τον οποίο περιηγείστε και ψωνίζετε. Όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την αυτόματη συλλογή ορισμένων δεδομένων απενεργοποιώντας τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Εάν θέλετε να διαγραφείτε από το Βάση Δεδομένων μας, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στη διεύθυνση eshop@basehit.gr.  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 


9. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

 

Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα:

Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό.

Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης - όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν στα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής αιτημάτων ή μέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασμού.

Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιουδήποτε αιτήματος αφορά στα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής: Θα αξιολογήσουμε το αίτημά και θα σας απαντήσουμε σχετικά με την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας εκθέτουμε τους λόγους της απόρριψης. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή θέλετε να επικαλεστείτε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο: eshop@basehit.gr. 

 

 

10. Αλλαγές στη δήλωσή μας


Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου θα δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα. 

 

 

11. Ανήλικοι που παρέχουν προσωπικά δεδομένα

 

Άτομα κάτω των 18 ετών μπορούν να παρέχουν προσωπικά δεδομένα στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μόνο εάν έχουν γραπτή συγκατάθεση από έναν από τους γονείς τους ή νόμιμο κηδεμόνα, που έχει διαβάσει αυτήν τη δήλωση απορρήτου.

 

 

12. Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Ο ιστότοπος αυτός ανήκει στην «ΕΜΜ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να αφαιρέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: eshop@basehit.gr. 

Επίσης, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση: ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Πανός 28, Γαλάτσι, Τ.Κ 11146, Αθήνα, Ελλάδα ή να μας καλέσετε στο: +302107104447 

 

 

Τελευταία ενημέρωση Πολιτικής Απόρρητου: 3/5/2022